24u/7d syndicusbijstand

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Doel

Deze algemene voorwaarden zijn, zonder enige beperking, van toepassing op alle producten die te koop worden aangeboden door OP nv op haar website op het adres www.op.be (hierna te noemen "de website").

De documenten (hierna "de Producten") die besteld kunnen worden via de website zijn de modelovereenkomsten en alle andere documenten gepubliceerd door OP. Wanneer een natuurlijke persoon of rechtspersoon een bestelling plaatst via de website, houdt in dat deze persoon de algemene voorwaarden aanvaardt. Deze voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de website en prevaleren boven de algemene aankoopvoorwaarden van de Klant.

Artikel 2 - Bewijs van transactie

De betaling van de bestellingen moet in overeenstemming zijn met de voorwaarden die gelden voor het betalingssysteem op afstand dat de klant koos. De klant is gebonden door zijn bestelling vanaf het moment dat hij op de knop: "Ik bevestig of betaal" klikt op de pagina "Mijn winkelwagen" op de website. De gegevens die opgeslagen zijn op de server van OP vormen het bewijs van alle transacties die werden uitgevoerd door OP en zijn klanten. De gegevens die worden geregistreerd door het betalingssysteem vormen een bewijs van de financiële transacties uitgevoerd met een bankkaart. De online betaalservice geeft geen informatie door met betrekking tot de betaling met bankkaart aan OP, tenzij het noodzakelijk is omdat er een klacht werd ingediend over een bepaalde transactie. De overdracht van informatie tussen de klant en de online betalingsdienst is beveiligd door middel van geïntegreerde software in het materiaal van de klant, volgens de bestaande internetprotocollen.

Artikel 3 - Tarieven - Bestelwijzen - Betaling - Levering

De geldende tarieven worden exclusief btw en leveringskosten in België/Europa weergegeven. OP behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen en/of enige nieuwe belasting toe te voegen. De verzendkosten buiten Europa zijn niet inbegrepen in de vermelde prijs, maar worden afzonderlijk berekend tijdens het bestelproces, afhankelijk van de leveringswijze en -plaats en het aantal bestelde producten. De prijzen worden in euro's vermeld.

Om te bestellen, vult de Klant zijn winkelmandje op de website. Nadat hij alle producten heeft toegevoegd, vult hij zijn facturatie- en leveringsgegevens in en gaat vervolgens over tot de betaling van de bestelling. Na ontvangst van de betaalbevestiging via de financiële instelling, ontvangt de klant een overzicht van de bestelling met het ordernummer, een overzicht van de bestelde producten en de prijzen. Verder worden ook deze algemene voorwaarden of een link ernaar toegevoegd en wordt de vermoedelijke leverdatum vermeld. OP behoudt zich het recht voor de bestelling op te schorten of te weigeren, in het bijzonder indien de gegevens van de Klant onjuist of onvolledig blijken te zijn.

De betaling van de producten moet online worden uitgevoerd met een bankkaart (bankkaart, Mastercard of Visa). De Klant moet de volledige aankoop bij de bestelling betalen. Het opslaan van financiële gegevens is beveiligd. De klant moet het nummer en de vervaldatum van een kredietkaart enkel binnen de beveiligde betalingszone invoeren, in die zone wordt de informatie ook versleuteld. OP garandeert de veiligheid van de online transacties van de Klant en maakt gebruik van een betrouwbaar systeem op het internet: ATOS. Alle persoonlijke gegevens worden volledig beschermd en gecodeerd voordat ze worden doorgegeven aan het centrum waar de orders worden verwerkt. De producten die te koop worden aangeboden door OP zijn enkel beschikbaar zolang de voorraad strekt. Indien een of meerdere product(en) na de betaling van de bestelling niet beschikbaar blijken te zijn, zet OP alles op alles om de klant zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te brengen en hem de keuze te geven tussen een terugbetaling, een verandering van de bestelling of een uitgestelde levering totdat het/de betrokken product(en) weer in voorraad zijn.

De bestelling wordt pas geleverd bij de klant na volledige betaling. De termijnen aangegeven door OP zijn uitsluitend informatief bedoeld en zijn niet bindend voor de verkoper. Een vertraging in de levering van de bestelling kan in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, ontbinding van het contract of de opheffing van de verplichtingen van de Klant.

Artikel 4 - Klachten

De Klant kan een klacht indienen aan het einde van het registratieproces op de website. Alle klachten moeten gestaafd worden met een reden. OP behoudt zich het recht voor, na onderzoek, de door de klant betaalde prijs terug te betalen of een equivalent van het Product aan te bieden. Op straffe van verval, moet elke klacht of protest van de Klant tegen OP schriftelijk worden ingediend, uiterlijk 48 uur na de levering van de bestelling of na kennisgeving van de beschikbaarheid ervan op het afhaalpunt.

Artikel 5 - Bedenktijd

De producten worden per post rechtstreek bezorgd op het adres dat werd aangegeven tijdens het bestellen. In overleg met de opdrachtgever start OP met het uitvoeren van zijn prestaties voor het einde van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen. De partijen zijn het erover eens dat bij de aankoop van een Product geen aanspraak kan gemaakt worden op het herroepingsrecht.

Artikel 6 - Intellectuele Eigendom

OP verleent aan de Klant de toestemming voor een persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruik van de gekochte producten. Deze licentie omvat het recht om het Product voor uitsluitend persoonlijk gebruik en/of in het kader van de professionele activiteit te gebruiken. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, voor alle doeleinden, inclusief commerciële, op eender welk medium is verboden. De overtreding van dit verbod wordt gezien als vervalsing met burgerlijke en strafrechtelijke sancties voor de vervalser tot gevolg. De producten, de inhoud van de producten, de lijst van producten en de volledige website zijn beschermd door de wetgeving betreffende het auteursrecht en in het algemeen, de wet betreffende de intellectuele eigendom. Teksten, merken, commerciële namen, acroniemen, logo's, ontwerpen of foto's op de website mogen enkel worden vermeld of gebruikt met voorafgaande schriftelijke toestemming van OP. Elke reproductie of gebruik zonder uitdrukkelijk toestemming wordt gezien als vervalsing met mogelijke burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

OP garandeert de klant dat de producten alle nodige zorg hebben gekregen om volledig overeen te komen met de beschrijving op de website op de datum van de bestelling. De Klant erkent en aanvaardt dat de voorgestelde Producten op geen enkele wijze een omstandig juridisch advies vormen. Het gebruik van de Producten valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de Klant en is uitsluitend voor informatieve doeleinden bestemd. OP geeft geen individueel of persoonlijk advies en benadrukt dat (1) sommige Producten niet kunnen worden afgewerkt zonder de hulp en het advies van professionals en dat (2) de aankoop van een Product het beroep doen op professioneel juridisch advies onverlet laat. Indien de klant het nodig acht, kan hij de toestand, kwaliteit en geschiktheid van elk Product laten controleren door een gekwalificeerde professional. De Klant wordt op de hoogte gebracht van het feit dat OP en/of de auteurs in geen geval verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor een eventuele onjuiste rechtsopvatting. De verantwoordelijkheid van OP, hun partners en de auteurs betreffende een Product is beperkt tot een terugbetaling van de aankoopprijs die door de Klant werd betaald, tenzij bij fraude of grove nalatigheid van OP. OP sluit zo elke expliciete of impliciete garantie uit, met inbegrip van alle garanties van waarde, kwaliteit, overeenkomst met de beschrijving of de toereikendheid van de website of een product voor een bepaald doel. OP garandeert niet dat het gebruik of het resultaat van het gebruik van de gegevens die beschikbaar zijn via de site correct, nauwkeurig, actueel, betrouwbaar of van enige kwaliteit is. De foto's, tekeningen of samenvattingen van Producten zijn van niet-contractuele aard.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

OP creëert en beheert een bestand met de persoonsgegevens van alle klanten. Deze persoonlijke informatie wordt verzameld met het oog op het verwerken van orders door OP. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan partners van de verkoper tenzij bij uitdrukkelijk akkoord van de Klant. De Klant erkent uitdrukkelijk dat OP persoonsgegevens mag gebruiken voor direct marketing of voor de doeleinden genoemd in dit document, onder voorbehoud van de toepassing van de actuele wet- en regelgeving. OP verwerkt de gegevens op vertrouwelijke wijze en in overeenstemming met de nationale en internationale regelgeving, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd bij de wet van 11 december 1998. De Klant kan te allen tijde een schriftelijke, gedagtekende en ondertekende aanvraag doen aan de verkoper met bewijs van identiteit (door het bijvoegen van een kopie van de identiteitskaart) om kosteloos de schriftelijke communicatie van de persoonsgegevens, die werden verzameld door OP met betrekking tot hem, te verkrijgen, en, indien nodig, onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens aanpassen of verwijderen. De Klant zal de kopie van zijn gegevens ontvangen binnen 45 dagen na ontvangst van het verzoek.

Een of meer cookies kunnen op de harde schijf van de computer van de Klant worden geplaatst, in het bijzonder zodat OP de Klant kan herkennen zodra hij naar de website surft, om het beheer van zijn account te vergemakkelijken en de bijbehorende statistieken over de website te kunnen genereren. De Klant geeft toestemming voor het plaatsen van cookies en het gebruik ervan door OP. De Klant wordt op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om de installatie van cookies te weigeren.

Artikel 9 - Ongeldigheid - Overmacht - Toepasselijk recht en jurisdictie

Indien een bepaling van dit reglement nietig zou worden verklaard, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen. De voorwaarde die als onuitvoerbaar wordt geacht, zal te goeder trouw vervangen worden door de meest nabije voorwaarde. Noch OP, noch de klant is verantwoordelijk voor elke vorm van niet-uitvoering als gevolg van overmacht buiten hun controle, met inbegrip, en zonder beperking van verlies of gehele of gedeeltelijke vernietiging van het computersysteem van OP of van de database wanneer een van deze gebeurtenissen redelijkerwijs niet rechtstreeks kan worden toegeschreven aan OP en het niet is aangetoond dat zij geen redelijke stappen hebben ondernomen om een of meerdere van deze gebeurtenissen te voorkomen, in het geval van oorlog, oproer of rellen, staking, lock-out, onderbreking van transport, import- of exportproblemen, schaarste, brand, aardbeving, storm of overstroming. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische wet. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

Om u een betere ervaring te bieden, maakt onze site gebruik van cookies. Om verder te browsen, moet u ons cookiebeleid accepteren

Akkoord

Cookie informatie

Onze site maakt gebruik van hulpmiddelen, zoals cookies, om uw ervaring te analyseren en te verbeteren. U kunt zich afmelden voor deze tracking:

Marketing

Certaines fonctionnalités peuvent utiliser des cookies pour l'analyse comportementale, la publicité et/ou l'étude de marché.

Essentieel

Cookies die nodig zijn voor essentiële diensten en functies, zoals aanmeldingsformulieren, integratie van winkelwagentjes en toegangscontrole. Zonder hen kan onze website niet naar behoren functioneren en kunnen wij geen diensten verlenen. Deactivering is niet beschikbaar.